Ammonite by Cheryl Toy on Ravelry

Ammonite by Cheryl Toy on Ravelry